Hienoja makuja maidosta

Hyvitämme Juustoportin vapaan lehmän maitojen hiilijalanjäljen.

Teemme lukuisia toimenpiteitä, joilla pidämme huolta kallisarvoisesta ympäristöstämme. Esimerkiksi Jalasjärven meijerillä ja kahvilassa on suuri aurinkovoimala, josta saadaan energiaa omaan käyttöön. Jalasjärven kahvilassa hyödynnetään sekä maalämpö, että maakylmä. Myös suurin osa maitotiloistamme sijaitsee reippaan kivenheiton päässä meijeristämme, joten maitoa kuljetetaan keskimääräistä vähemmän.

Vähennämme edelleen.

Vastuullisuus ja ekologisuus on aina ollut toimintamme keskiössä ja haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme. Emme ole ikinä käyttäneet kivihiiltä tai raskasta polttoöljyä. Lämpöenergiasta 90 % on bioenergiaa. Kaikki käyttämämme sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Pakkausratkaisuissa olemme ottaneet huomioon ympäristönäkökulman, mm ruokahävikkiä vähentävillä jogurttipakkauksilla, maitojen kartongissa on säästetty 10%  puuta, sekä käyttämissämme pakkauksissa on Carbon neutral-kartonki. Tästä eteenpäin hyvitämme myös Vapaan lehmän maitojen ja maitojuomien hiilijalanjäljen. Logistiikkamme on tehokasta, keräily- ja jakelureitit on optimoitu hyvän suunnittelun ja yhteistyön avulla. Jätteen syntyminen on minimoitu erilaisin toimin, jolloin jätettä syntyy vähemmän, joka sekin toimitetaan biokaasun tai muun energian tuotantoon. Useista parannuksista johtuen Juustoportin toiminnan hiilijalanjälki on keskimääräistä pienempi.

Laskemme.

Juustoportin hiilijalanjäljen laskennan toteutti Luonnonvarakeskus (Luke) ja se noudattaa soveltuvin osin eurooppalaista Product Environmental Footprint (PEF) -ohjeistusta. Luke laski Juustoportin Vapaan lehmän maidoille ilmastovaikutuksen eli ns. hiilijalanjäljen. Laskelma pitää sisällään koko tuotantoketjun alkutuotannosta meijeriin ja valmiiksi tuotteeksi.

Hyvitämme.

Vaikka olemmekin aina pitäneet huolta ympäristöstä ja vähentäneet hiilijalanjälkeämme, jää osa vielä hyvitettäväksi. Juustoportin Vapaan lehmän maitojen hiilijalanjäljen hyvittäminen tehdään osallistumalla Gold Standard -sertifioituihin projekteihin, jotka sitovat tai vähentävät ilmakehän kasvihuonekaasupäästöjä.

Päästökompensaatio tapahtuu investoimalla energiatehokkaampiin keittimiin ja metsänistutukseen Afrikassa. Keittimet vähentävät metsien hakkuuta, uusi metsä sitoo hiilidioksidia ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Gold Standard -sertifioiduissa hankkeissa myös paikallisten ihmisten elinolosuhteet paranevat, sen lisäksi, että yhteinen ilmakehämme voi paremmin. Juustoportin kumppanina hiilijalanjäljen hallinnassa toimii Nordic Offset, johon voit tutustua www.nordicoffset.fi

Autamme.

Ugandan projekti oli ensimmäinen puhtaimpien keittimien hanke, joka sai Gold Standard -sertifikaatin. Kompensaatioilla rahoitetaan ohjelma kokonaisuudessaan. Metsän osuus Ugandan pinta-alasta vähenee joka vuosi noin 2 %. Syynä siihen ovat hakkuut ja polttopuiden käyttö. Tehokkaammat, puhtaammat keittimet vähentävät uusiutumattoman puuenergian käyttöä ja täten hidastavat metsäkatoa. Vähentynyt hakkuutarve taas hidastaa eroosiota sekä eläinten luonnollisten asuinalueiden ja biodiversiteetin katoamista. Tehokkaammat keittimet palavat puhtaammin, jolloin paikallisten altistuminen haitallisille kaasuille vähenee. Vähentynyt ajankäyttö puiden hakemiseen lisää aikaa muille tuottaville asioille; lasten koulutukselle ja maataloustöille.

Etiopian Humbon hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on palauttaa alueen ekosysteemi ennalleen, vähentää tulvia ja hedelmällisen maaperän myötä lisätä maanviljelyn tuottavuutta. Hankkeen tarkoituksena on luonnon monimuotoisuuden suojelu, ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä luonnonjärjestelmien palauttaminen ja vesien suojelu. Projekti on myös luonut työpaikkoja paikalliselle väestölle ja parantanut infrastruktuuria.

 

 

Vapaan lehmän tuotteet

Kysymyksiä ja vastauksia hiilijalanjäljen hyvittämisestä

Mikä on hiilineutraali tai ilmastoneutraali?

Kaikki tuotanto tuottaa aina kasvihuonepäästöjä. Tuotanto voi myös sitoa hiiltä pidemmäksi aikaa eli poistaa hiiltä ilmakehästä, jolloin ilmastonmuutoksen kannalta vaikutus on päinvastainen. Ilmastoneutraaliudella tarkoitetaan tilannetta, jossa tuotannon nettovaikutus on nolla eli hiiltä sitoutuu päästöjä vastaava määrä. Ilmastovaikutuksia aiheuttava tuotanto voidaan pyrkiä saamaan ilmastoneutraaliksi siten, että tehdään aiheutettua ilmastovaikutusta vastaava määrä ns. hyvityksiä eli sijoitetaan tuotantoon, joka sitoo hiiltä päästöjä vastaavan määrän.

Yleisesti hiilineutraaliudella/ilmastoneutraaliudella tarkoitetaan sitä, että tuotetaan vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan.

Hiilineutraali tuote tarkoittaa, että tuotteen aiheuttamien kasvihuonekaasujen päästövaikutukset on pyritty asettamaan haitattomalle tasolle ilmastovaikutuksen näkökulmasta.

Mistä hiilijalanjälki syntyy/koostuu?

Hiilijalanjälkilaskennassa ilmastovaikutusta tarkastellaan tuotteen elinkaaren näkökulmasta eli kaikki elinkaaren aikaiset päästöt huomioidaan, ns. kehdosta hautaan.

Miten hiilijalanjälki on laskettu?

Hiilijalanjäljen arvioinnissa inventoidaan elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt, joista tavallisimmat ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O). Hiilijalanjäljen laskenta on standardoitu ja sitä ohjaavat ylätasolla mm. ISO 14000 –sarjan standardit. Euroopan komission lanseeraama Product Environmental Footprint (PEF) –ohjeistus pyrkii harmonisoimaan laskentamenetelmiä tuoteryhmätasolla, ks. http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/

Paljonko Vapaan lehmän maidon hiilijalanjälki on?

Alustavien tietojen perusteella maitojen ja maitojuomien hiilijalanjälki vaikuttaisi olevan 0,6–1,2 CO2-ekv. välillä. Rasvattomalla maidolla on pienempi hiilijalanjälki kuin täysmaidolla. Lopulliset laskelmat valmistuvat syksyllä.

Paljonko meijeritoimista syntyy hiilijalanjälkeä?

Juustoportin meijerin toiminta on alustavien tulosten mukaan keskivertoa ympäristöystävällisempää. Meijerin toiminnan hiilijalanjälkeä laskee pitkäkestoisesti tekemämme energia- ja ympäristöprojektit. Lopputuotteen hiilijalanjäljestä  meijeritoiminan osuus on muutamia prosentteja.

Miten Juustoportti hyvittää hiilijalanjäljen?

Juustoportti hyvittää tuotteidensa hiilijalanjäljen investoimalla kahteen eri Gold Standard (GS)-sertifioituun hankkeeseen Afrikassa; puhtaampien keittimien hankkeeseen Ugandassa ja metsänistutus-ohjelmaan Etiopiassa.

Vuosittainen investoinnin suuruus vähentää kasvihuonekaasupäästöjä / lisää hiilinieluja kohdemaissa saman verran, kun kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu Juustoportin hyvittämistä tuotteista vuositasolla Suomessa.

Miksi Juustoportti hyvittää hiilijalanjäljen?

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta käytännön teot on tehtävä nyt. Ensisijainen asia on hiilijalanjäljen pienentäminen, jota Juustoportti on tehnyt koko historiansa ajan. Koko väestön ruokavaliomuutoksen vaihtoehtona on nykyisten tuotteiden muuttamainen hiilineutraaliksi. Tämän olemme nyt tehneet Vapaan lehmän maidoilla ja maitojuomilla, sillä haluamme tarjota helpon tavan kuluttajille tehdä ympäristötekoja.

Miksi se hyvitetään ulkomaille?

 Kartoitimme hyvityskohteet ja tällä hetkellä mielestämme parhaimman vastineen sai näistä projekteista. Kohteissa saadaan aikaan useita ympäristöhyötyjä, jotka hyödyttävät koko maapalloa. Samalla voidaan auttaa paikallista väestöä heidän omilla asuinalueillaan. Vähennysten vaikutukset kohdistuvat Suomeen ja kartoitamme edelleen myös suomalaisia kompensaatiokohteita. 

Miksi Juustoportin muiden tuotteiden hiilijalanjälkeä ei hyvitetä?

Hiilijalanjäljen laskenta oli mittava urakka, joten rajasimme sen nyt Vapaan lehmän maitoon ja maitojuomiin, sekä meijerin toimintaan. Lopullisten laskentatulosten valmistuttua syksyllä, jatkamme työtä hiilijalanjäljen vähentämiseksi; vähennämme, laskemme, hyvitämme. 

Millaisia ilmastotekoja Juustoportti tekee tulevaisuudessa?

 Jatkamme työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tästäkin eteenpäin. Tutkimustulokset saatuamme tulevaisuuden suunta on selvä. Kartoitamme vähennyskohteita ja vähennämme sieltä mistä se on mahdollista. Tehostamme resurssien käyttöä ja minimoimme hävikkiä. Maatilat ovat ratkaisu, siellä mm. nurmenviljely ja biokaasuvoimalahankkeet ovat keskeisessä asemassa hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Mistä löytyy lisätietoja?

Lisätietoja Ugandan Gold Standard-sertifioiduista hankkeesta:
https://nordicoffset.fi/projektit/gs-ver-puhtaimpien-keittimien-projekti-ugandassa/

Lisätietoja Etiopian Gold Standard-sertifioidusta metsityshanke-ohjelmasta: https://nordicoffset.fi/projektit/gs-ver-sodo-metsityshanke-etiopiassa/

Lisätietoa ruuan ympäristövaikutuksista mm. https://www.luke.fi/tutkittua-tietoa-ruuan-ymparistovaikutuksista/

Vapaan lehmän tuotteet
  • Vapaan lehmän kevytmaitojuoma Vapaan lehmän rasvaton maitojuoma
  • Vapaan lehmän kevyt kermaviili    Vapaan lehmän AB piimä
  • Vapaan lehmän AB-jogurttiVapaan_lehmän_jogurtti_Mansikka
  • Vapaan lehmän kevytmaitoVapaan lehmän rasvaton maito    Vapaan lehmän täysmaito