Hiilineutraalit Vapaan lehmän maitotuotteet

JUUSTOPORTIN VAPAAN LEHMÄN maitojen hiilijalanjäljen hyvittäminen tehdään osallistumalla projekteihin, jotka sitovat tai vähentävät ilmakehän kasvihuonekaasupäästöjä. Juustoportin hiilijalanjäljen laskennan toteutti Luonnonvarakeskus (Luke) ja se noudattaa soveltuvin osin eurooppalaista Product Environmental Footprint (PEF) -ohjeistusta. Vihdoin hiilineutraali vaihtoehto maitohyllylle!

Juustoportin kumppanina hiilijalanjäljen hallinnassa toimii Nordic Offset, johon voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.nordicoffset.fi

Ei puhetta vaan tekoja.

Vähennämme edelleen.
Vastuullisuus ja ekologisuus on aina ollut toimintamme keskiössä ja haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme. Emme ole ikinä käyttäneet kivihiiltä tai raskasta polttoöljyä. Lämpöenergiasta 90 % on bioenergiaa. Kaikki käyttämämme sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Pakkausratkaisuissa olemme ottaneet huomioon ympäristönäkökulman, mm ruokahävikkiä vähentävillä jogurttipakkauksilla, maitojen kartongissa on säästetty 10% puuta, sekä käyttämissämme pakkauksissa on Carbon neutral-kartonki. Vuodesta 2019 alkaen olemme hyvittäneet Vapaan lehmän tuotteiden hiilijalanjäljen. Logistiikkamme on tehokasta, keräily- ja jakelureitit on optimoitu hyvän suunnittelun ja yhteistyön avulla. Jätteen syntyminen on minimoitu erilaisin toimin, jolloin jätettä syntyy vähemmän, joka sekin toimitetaan biokaasun tai muun energian tuotantoon. Useista parannuksista johtuen Juustoportin toiminnan hiilijalanjälki on keskimääräistä pienempi.

Laskemme.
Juustoportin hiilijalanjäljen laskennan toteutti Luonnonvarakeskus (Luke) ja se noudattaa soveltuvin osin eurooppalaista Product Environmental Footprint (PEF) -ohjeistusta. Luke laski Juustoportin Vapaan lehmän tuotteille ilmastovaikutuksen eli ns. hiilijalanjäljen. Laskelma pitää sisällään koko tuotantoketjun alkutuotannosta meijeriin ja valmiiksi tuotteeksi.

Hyvitämme.
Vaikka olemmekin aina pitäneet huolta ympäristöstä ja vähentäneet hiilijalanjälkeämme, jää osa vielä hyvitettäväksi. Juustoportin Vapaan lehmän tuotteiden hiilijalanjäljen hyvittäminen tehdään osallistumalla Gold Standard -sertifioituihin projekteihin, jotka sitovat tai vähentävät ilmakehän kasvihuonekaasupäästöjä.

Päästökompensaatio tapahtuu investoimalla energiatehokkaampiin keittimiin ja metsänistutukseen Afrikassa. Keittimet vähentävät metsien hakkuuta, uusi metsä sitoo hiilidioksidia ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Gold Standard -sertifioiduissa hankkeissa myös paikallisten ihmisten elinolosuhteet paranevat, sen lisäksi, että yhteinen ilmakehämme voi paremmin.

Kehitystyö on jatkuvaa. Kartoitamme myös suomalaisia kohteita.
Aloitamme hiilijalanjäljen kompensoinnin kahdessa projektissa, Ugandassa ja Etiopiassa.

UGANDAN PROJEKTI oli ensimmäinen puhtaimpien keittimien hanke, joka sai Gold Standard -sertifikaatin.

ETIOPIAN HUMBON HANKKEEN pitkän aikavälin tavoitteena on palauttaa alueen ekosysteemi ennalleen.

AUTAMME siellä missä apua tarvitaan, jotta paikallisten ihmisten elinolosuhteet paranisivat, metsiä hakattaisiin vähemmän ja sitä kautta yhteinen pallomme voisi paremmin.

Kysymyksiä ja vastauksia hiilijalanjäljen hyvittämisestä.

Mikä on hiilineutraali tai ilmastoneutraali?
Kaikki tuotanto tuottaa aina kasvihuonepäästöjä. Tuotanto voi myös sitoa hiiltä pidemmäksi aikaa eli poistaa hiiltä ilmakehästä, jolloin ilmastonmuutoksen kannalta vaikutus on päinvastainen. Ilmastoneutraaliudella tarkoitetaan tilannetta, jossa tuotannon nettovaikutus on nolla eli hiiltä sitoutuu päästöjä vastaava määrä. Ilmastovaikutuksia aiheuttava tuotanto voidaan pyrkiä saamaan ilmastoneutraaliksi siten, että tehdään aiheutettua ilmastovaikutusta vastaava määrä ns. hyvityksiä eli sijoitetaan tuotantoon, joka sitoo hiiltä päästöjä vastaavan määrän.

Yleisesti hiilineutraaliudella/ilmastoneutraaliudella tarkoitetaan sitä, että tuotetaan vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan.

Hiilineutraali tuote tarkoittaa, että tuotteen aiheuttamien kasvihuonekaasujen päästövaikutukset on pyritty asettamaan haitattomalle tasolle ilmastovaikutuksen näkökulmasta.

Paljonko Vapaan lehmän maidon hiilijalanjälki on?
Alustavien tietojen perusteella maitojen ja maitojuomien hiilijalanjälki vaikuttaisi olevan 0,6–1,2 CO2-ekv. välillä. Rasvattomalla maidolla on pienempi hiilijalanjälki kuin täysmaidolla. http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/

Miten Juustoportti hyvittää hiilijalanjäljen?
Juustoportti hyvittää tuotteidensa hiilijalanjäljen investoimalla kahteen eri Gold Standard (GS)-sertifioituun hankkeeseen Afrikassa; puhtaampien keittimien hankkeeseen Ugandassa ja metsänistutus-ohjelmaan Etiopiassa.

Vuosittainen investoinnin suuruus vähentää kasvihuonekaasupäästöjä / lisää hiilinieluja kohdemaissa saman verran, kun kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu Juustoportin hyvittämistä tuotteista vuositasolla Suomessa.

Mistä hiilijalanjälki syntyy/koostuu?
Hiilijalanjälkilaskennassa ilmastovaikutusta tarkastellaan tuotteen elinkaaren näkökulmasta eli kaikki elinkaaren aikaiset päästöt huomioidaan, ns. kehdosta hautaan.

Miten hiilijalanjälki on laskettu?
Hiilijalanjäljen arvioinnissa inventoidaan elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt, joista tavallisimmat ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O). Hiilijalanjäljen laskenta on standardoitu ja sitä ohjaavat ylätasolla mm. ISO 14000 –sarjan standardit. Euroopan komission lanseeraama Product Environmental Footprint (PEF) –ohjeistus pyrkii harmonisoimaan laskentamenetelmiä tuoteryhmätasolla, ks. http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/

Paljonko meijeritoimista syntyy hiilijalanjälkeä?
Juustoportin meijerin toiminta on alustavien tulosten mukaan keskivertoa ympäristöystävällisempää. Meijerin toiminnan hiilijalanjälkeä laskee pitkäkestoisesti tekemämme energia- ja ympäristöprojektit. Lopputuotteen hiilijalanjäljestä  meijeritoiminnan osuus on muutamia prosentteja.

Juustoportin hyvitykset
Tässä linkit Gold Standard-rekisteriin, jossa nämä hyvitykset näkyvät julkisina:

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/36658

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/80594

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/80591 

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/173900 

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/173901 

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/173904