Tietosuojaseloste

Tällä sivulla voit tutustua Juustoportin asiakas- ja markkinointirekisteriä, työnhakijarekisteriä sekä asiakaspalauterekisteriä koskeviin tietosuojaselosteisiin.

 

Asiakaspalauterekisteri

 

Tietosuojaseloste: Juustoportin asiakaspalautejärjestelmä 26.3.2020

26.3.2020 Päivitetty otsikointia ja selkeytetty tietosuojaselosteen rakennetta
1.12.2019 Laadittu

1. Rekisterinpitäjä

Juustoportti Oy
Y-tunnus: 2065563-7

Meijeritie 3, 61600 Jalasjärvi

Puh. 06-4566800

Lisäksi yhteisrekisterinpitäjinä toimivat soveltuvin osin seuraavat Juustoportti-konserniin kuuluvat yhtiöt, joita asiakaspalaute mahdollisesti koskee:

Juustoportti Food Oy, Y-tunnus 2104605-9

Juustoportti ILO Oy, Y-tunnus 0957083-5

Juustoportti Catering Oy, Y-tunnus 2104606-7

Station Juustoportti Oy, Y-tunnus 2102948-6

Juustoportti Kärsämäki Oy, Y-tunnus 2808916-6

Juustoportti Kuopio Oy, Y-tunnus 2956859-9

Kasvis Galleria Oy, Y-tunnus 1527898-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Alakoski, Henkilöstöasiantuntija
e-mail: pekka.alakoski@juustoportti.fi
Puh: +358408252790

Muut yhteystiedot:
Maria Kankaanpää, Henkilöstöpäällikkö
e-mail: maria.kankaanpaa@juustoportti.fi
Puh: +358408334640

3. Tietojen käsittelijät:

 • Käyttäjäoikeuksin määritellyt konsernin palveluksessa olevat työntekijät
 • Jubic Oy
  • Muokkausoikeus kaikkiin tietoihin järjestelmän toimittajana

4. Henkilörekisterin nimi

Juustoportti-konsernin asiakaspalauterekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Juustoportti konsernin (Juustoportti Oy, Juustoportti Food Oy, Juustoportti ILO Oy, Juustoportti Catering Oy, Station Juustoportti Oy, Juustoportti Kärsämäki Oy, Juustoportti Kuopio Oy ja Kasvis Galleria Oy) yhtiöiden saamaan asiakaspalautteeseen vastaaminen sekä mahdollinen lisätietojen pyytäminen palvelun kehittämiseksi ja palautteen käsittelemiseksi. Henkilö voi antaa asiakaspalautteen halutessaan myös anonyymisti.

Käsittelyperusteena on

 • Rekisteröidyn suostumus: Henkilö täyttää palautetta antaessaan yhteystietonsa näin halutessaan. Palautteen voi jättää myös nimettömänä.
 • Palvelun laadun takaaminen: Henkilön halutessa Juustoportilta vastauksen tai mahdollisen hyvityksen viallisesta tuotteesta, ovat yhteystiedot välttämättömät pyynnön toteuttamiseksi.

6. Rekisteröitävät tiedot ja tietojen säilytysaika, arkaluontoisten tietojen kuvaus ja perustelu

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Yhteydenoton aihe
 • Vapaamuotoinen viesti
 • Tilinumero (kerätään vain asiakkaan tehdessä reklamaation ja halutessaan mahdollisesti hyvitystä)
 • Mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Rekisterissä on ainoastaan sellaisten henkilöiden tietoja, jotka ovat itse päättäneet tietonsa palautteen yhteydessä antaa.

Tiedot säilytetään järjestelmässä vähintään mahdollisten rekisteröidyn pyytämien toimenpiteiden loppuun saattamiseen saakka. Järjestelmää käydään läpi säännöllisesti ja tarpeettomat tiedot poistetaan.

Tiedot saadaan kohdassa 7 määritellyistä säännönmukaisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään hänen tehdessään asiakaspalautteen Juustoportti-konsernin verkkosivujen kautta ja henkilön itse päättäessä antaa yhteystiedot.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Palautteen koskiessa Juustoportti-konsernin asiakkaan omalle tuotemerkille valmistamia tuotteita, voidaan palaute tilanteen niin vaatiessa luovuttaa edelleen tuotteen valmistuttajalle.

9. Henkilötietojen suojaamisen tekniset ja organisatoriset keinot

Rekisteröidyn henkilötiedot sijaitsevat yritykselle varatussa palvelinosiossa, jonne pääsy on mahdollinen vain tietojen käsittelijöillä sekä palveluntarjoajalla (Jubic Oy)

Käyttäjätunnukset on sidottu käyttäjäoikeuksiin ja niitä hallitaan keskitetysti.

Järjestelmä kerää lokitietoa, joiden perusteella järjestelmän toimittaja voi jäljittää järjestelmässä tehtyjä toimenpiteitä.

10. Henkilötietojen tarkastaminen ja oikeellisuus sekä tietojen poistaminen ja luovuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää omat tietonsa nähtäväksi, tarkastaa omat tietonsa ja niiden oikeellisuus sekä päivittää henkilötietonsa ilmoittamalla niistä rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietonsa poistettavaksi järjestelmästä. Poistaminen tapahtuu olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään ja pyytämällä heitä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot. Tunnistus tehdään tämän dokumentin kohdassa 10 määritellyllä tavalla.

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Tietoa ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

11. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi kysyä rekisterin tietoja käsittelevältä Juustoportti-konsernin palveluksessa olevalta henkilöltä hänestä tallennettuja tietoja puhelimitse. Tunnistus puhelimitse tapahtuvassa kyselyssä tehdään puhelinnumeron ja kytkettävissä olevien yksilöintitietojen perusteella.

12. Riskiarvio

Järjestelmän suojaus on toteutettu hyvin. Pilvipalveluna toimivan  järjestelmän heikkous liittyy laitteiden, ohjelmistojen ja ihmisen toimintaongelmiin.

Rekisterinpitäjän laitteilta kirjoittauduttaessa riskit ovat vähäiset hyvin suojatun verkkoyhteyden ja automaattisesti päivitettävien laitteiden johdosta. Myös ohjelmien asentamisen estäminen käyttäjähallinnalla vähentää riskejä. Mahdollista on teoriassa viruksen tai muun haittaohjelman aiheuttama tietovuoto, mutta rekisterinpitäjän hyvän tietoturvan vuoksi tätä pidetään epätodennäköisenä.

Pilvipalvelu mahdollistaa järjestelmään kirjautumisen miltä tahansa laitteelta, jolla on pääsy internettiin. Näin ollen muiden kuin rekisterinpitäjän omistuksessa olevien laitteiden käyttö voi aiheuttaa tietovuotoriskin, jos kirjautujalla on pääkäyttäjäoikeudet. Yhteistyökumppaneilta on edellytetty tietoturvaa, joka estää tietovuodon tapahtumisen.

Ihminen voi laajoilla käyttäjäoikeuksilla aiheuttaa tietovuodon. Tätä riskiä hallitaan vain tarvittavilla laajoilla käyttäjäoikeuksilla.

 

 

Työnhakijarekisteri

 

Tietosuojaseloste: Sympa HR- rekrytointijärjestelmä 26.3.2020

26.3.2020 Päivitetty otsikointia ja selkeytetty tietosuojaselosteen rakennetta
1.12.2019 Laadittu

 

1. Rekisterinpitäjä

Juustoportti Oy
Y-tunnus: 2065563-7

Meijeritie 3, 61600 Jalasjärvi

Puh. 06-4566800

Lisäksi yhteisrekisterinpitäjinä toimivat soveltuvin osin seuraavat työntekijöitä rekrytoivat, Juustoportti-konserniin kuuluvat yhtiöt:

Juustoportti Food Oy, Y-tunnus 2104605-9

Juustoportti ILO Oy, Y-tunnus 0957083-5

Juustoportti Catering Oy, Y-tunnus 2104606-7

Station Juustoportti Oy, Y-tunnus 2102948-6

Juustoportti Kärsämäki Oy, Y-tunnus 2808916-6

Juustoportti Kuopio Oy, Y-tunnus 2956859-9

Kasvis Galleria Oy, Y-tunnus 1527898-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Alakoski, Henkilöstöasiantuntija
e-mail: pekka.alakoski@juustoportti.fi
Puh: +358408252790

Muut yhteystiedot:
Maria Kankaanpää, Henkilöstöpäällikkö
e-mail: maria.kankaanpaa@juustoportti.fi
Puh: +358408334640

3. Tietojen käsittelijät:

 • Juustoportti-konsernin palveluksessa olevat henkilöt
  • Maria Kankaanpää, Katja Peura ja Pekka Alakoski
  • Lisäksi rekrytoinnin tason mukaan, tehtäväkohtaisten hakijoiden tietoihin voidaan hakuvaiheessa antaa oikeus kyseisen toimialan rekrytoinneissa mukana olevalle esimiehelle.
 • Sympa HR
  • Muokkausoikeus kaikkiin tietoihin järjestelmän toimittajana

4. Henkilörekisterin nimi

Juustoportti konsernin työnhakijarekisteri (Sympa HR- järjestelmän sisällä oleva rekrytointiominaisuus)

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Juustoportti konsernin (Juustoportti Oy, Juustoportti Food Oy, Juustoportti ILO Oy, Juustoportti Catering Oy, Station Juustoportti Oy, Juustoportti Kärsämäki Oy, Juustoportti Kuopio Oy ja Kasvis Galleria Oy) työntekijöiden rekrytointi, työsuhteiden luominen sekä palautteen kerääminen rekrytointiprosessista.

Käsittelyperusteena on

 • Rekisteröidyn suostumus: Työnhakija on hakiessaan antanut Juustoportti-konsernille oikeuden käsitellä henkilötietojaan työnhakijan soveltuvuuden arvioinnissa ja valitsemisessa avoinna oleviin työtehtäviin Juustoportti-konsernissa.
 • Sopimuksen täytäntöönpaneminen: Mahdollisen työsopimuksen muodostamiseen liittyvien velvollisuuksien hoitaminen vaatii tietojen tallentamista.
 • Rekisterinpitäjällä on työnantaja-asemaan liittyviä lakisääteisiä velvoitteita, joiden noudattaminen vaatii tietojen säilyttämistä.

6. Rekisteröitävät tiedot ja tietojen säilytysaika, arkaluontoisten tietojen kuvaus ja perustelu

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot
 • Syntymäaika
 • Vapaamuotoinen hakemuksen saateteksti
 • Lisätiedot
 • Koulutus- ja työkokemustiedot
 • Toivomukset tulevasta työtehtävästä
 • Mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Tietoja säilytetään työnhakijan hakuvaiheessa antamien aikamääreiden puitteissa. Työhakemuksen täyttämisen yhteydessä työnhakija valitsee, haluaako hakemuksensa säilyvän Sympa HR:n rekrytointijärjestelmässä 3, 6 vai 12 kuukautta hakemuksen jättämisestä alkaen. Henkilön valitseman aikamääreen puitteissa hakemus poistuu järjestelmästä automaattisesti.

Tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää tarvittaessa pidempään, jos rekisteröidyn kanssa solmitaan työsuhde. Työsuhteen muodostuessa rekisteröity antaa tähän suostumuksensa allekirjoittaessaan työsopimuksen.

Työsuhteen muodostuessa talletetaan seuraavat tiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Osoite
 • Tilinumero
 • Sähköpostiosoite (vapaehtoinen)
 • Puhelinnumero

Tiedot saadaan kohdassa 7 määritellyistä säännönmukaisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään hänen tehdessä työhakemuksen tai valinnan jälkeen hänen täyttäessään työsopimuksen esitietolomakkeen.

8. Henkilötietojen suojaamisen tekniset ja organisatoriset keinot

Rekisteri toimii pilvipalveluna ja sijaitsee Suomessa olevalla palvelimella. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Järjestelmä käyttää salattua https-protokollaa.

Henkilötiedot on suojattu siten, että ainoastaan rekrytointiprosessin vastuuhenkilöillä on pääsy työhakemuksiin. Tämä käsittää HR:n asianmukaiset henkilöt, sekä rekrytoinnissa mukana olevat esimiehet, jotka määritellään haetun tehtävän mukaan aina erikseen.

Käyttäjätunnukset on sidottu käyttäjäoikeuksiin ja niitä hallitaan keskitetysti Sympan pääkäyttäjien toimesta.

Järjestelmä kerää lokitietoa, joiden perusteella järjestelmän toimittaja Sympa HR voi jäljittää järjestelmässä tehtyjä toimenpiteitä.

9. Henkilötietojen tarkastaminen ja oikeellisuus sekä tietojen poistaminen ja luovuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on mahdollisuus pyytää omat tietonsa nähtäväksi ja tarkastaa omat tietonsa ja niiden oikeellisuus sekä päivittää henkilötietonsa ilmoittamalla niistä rekisterinpitäjälle.

Työhakemukset ja sen mukana annetut tiedot poistuvat automaattisesti järjestelmästä rekisteröidyn hakuvaiheessa määrittämän aikamääreen puitteissa. Tietojen säilytys jatkuu pidempään ainoastaan henkilön erikseen näin pyytäessä tai työsuhteen muodostuessa.

Tietoa ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi kysyä rekisterin tietoja käsittelevältä Juustoportti-konsernin palveluksessa olevalta henkilöltä hänestä tallennettuja tietoja puhelimitse. Tunnistus puhelimitse tapahtuvassa kyselyssä tehdään puhelinnumeron ja kytkettävissä olevien yksilöintitietojen perusteella.

11. Riskiarvio

Järjestelmän suojaus on toteutettu hyvin. Pilvipalveluna toimivan järjestelmän heikkous liittyy laitteiden, ohjelmistojen ja ihmisen toimintaongelmiin.

Rekisterinpitäjän laitteilta kirjoittauduttaessa riskit ovat vähäiset hyvin suojatun verkkoyhteyden ja automaattisesti päivitettävien laitteiden johdosta. Myös ohjelmien asentamisen estäminen käyttäjähallinnalla vähentää riskejä. Mahdollista on teoriassa viruksen tai muun haittaohjelman aiheuttama tietovuoto, mutta rekisterinpitäjän hyvän tietoturvan vuoksi tätä pidetään epätodennäköisenä.

Pilvipalvelu mahdollistaa järjestelmään kirjautumisen miltä tahansa laitteelta, jolla on pääsy internettiin. Näin ollen muiden kuin rekisterinpitäjän omistuksessa olevien laitteiden käyttö voi aiheuttaa tietovuotoriskin, jos kirjautujalla on pääkäyttäjäoikeudet. Yhteistyökumppaneilta on edellytetty tietoturvaa, joka estää tietovuodon tapahtumisen.

Ihminen voi laajoilla käyttäjäoikeuksilla aiheuttaa tietovuodon. Tätä riskiä hallitaan vain tarvittavilla laajoilla käyttäjäoikeuksilla.

 

 

Asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Tietosuojaseloste: 26.3.2020

26.3.2020 Päivitetty otsikointia ja selkeytetty tietosuojaselosteen rakennetta
8.5.2018 Laadittu

Tämä dokumentti sisältää tietosuojaselosteet Toiminnanohjausjärjestelmä Digia Enterprisesta sekä Lime CRM- järjestelmästä. Dokumentissa ensimmäinen seloste koskee toiminnanohjusjärjestelmää ja jälkimmäinen CRM- järjestelmää.

 

ERP toiminnanohjausjärjestelmä 26.3.2020

 

1. Rekisterinpitäjä

Juustoportti Oy
Y-tunnus: 2065563-7

Meijeritie 3, 61600 Jalasjärvi

Puh. 06-4566800

Lisäksi yhteisrekisterinpitäjinä toimivat soveltuvin osin seuraavat Juustoportti-konserniin kuuluvat yhtiöt:

Juustoportti Food Oy, Y-tunnus 2104605-9

Juustoportti ILO Oy, Y-tunnus 0957083-5

Kasvis Galleria Oy, Y-tunnus 1527898-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Alakoski, Henkilöstöasiantuntija
e-mail: pekka.alakoski@juustoportti.fi
Puh: +358408252790

Muut yhteystiedot:
Maria Kankaanpää, Henkilöstöpäällikkö
e-mail: maria.kankaanpaa@juustoportti.fi
Puh: +358408334640

Riku Lehtonen, Myyntipäällikkö
e-mail: riku.lehtonen@juustoportti.fi
Puh: +358405303343

3. Tietojen käsittelijät:

 • Käyttäjäoikeuksin määritellyt konsernin palveluksessa olevat työntekijät
 • Digia Oyj: Asiakaspalvelussa ja asiakasprojektissa työskentelevät henkilöt
 • Jubic Oy: Matti Rita-Kasari, Jesse Ikola ja Annina Mäkelä

4. Henkilörekisterin nimi

Digia Enterprise toiminnanohjausjärjestelmä

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ohjata Juustoportti Oy:n (2065563-7) sekä sen tytäryhtiöiden, erityisesti Juustoportti Food Oy:n (2104605-9), Juustoportti ILO Oy:n (0957083-5) ja Kasvis Galleria Oy:n (1527898-8) liiketoimintaa sekä tilaus-toimitusprosessia. Tilaus, laskutus ja kirjanpito luodaan järjestelmästä. Tilauksia voi tehdä ainoastaan järjestelmään perustettu asiakas.

Käsittelyperusteena on

 • Rekisteröidyn suostumus: Tiedot saadaan joko suoraan asiakkaalta tai keskusliikkeiltä, jotka lähettävät toiminnoista vastaavien henkilötiedot järjestelmään. Ne tiedot, jotka tallennetaan yhteydenpitoa varten, tallennetaan sovittuun toimintatapaan liittyvän suostumuksen tai erikseen kysytyn suostumuksen perusteella.
 • Laskutus ja pankkiyhteystietojen tallentaminen on tarpeellista sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Tilausta ei voida toimittaa eikä laskuttaa ilman laskutustietoja.
 • Tietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen, kuten toimitetun tavaran laskutuksen oikeuden turvaamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

6. Rekisteröitävät tiedot ja tietojen säilytysaika, arkaluontoisten tietojen kuvaus ja perustelu

Rekisterissä on tietoja vain sellaisista yrityksistä ja henkilöistä yhteystietoineen, jotka ovat Juustoportti-konsernin elintarvikeliiketoiminnan nykyisiä tai potentiaalisia asiakasyrityksiä tai kyseisten yritysten yhteyshenkilöitä.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa asiakassuhteeseen ja myynnin edistämiseen liittyviä tietoja, kuten:

 • Yrityksen nimi laskutuksen kohdentamiseksi
 • Henkilön nimi viitetiedoksi tai yhteyshenkilöksi asiakassuhteen hoitamiseksi
 • Henkilön rooli mahdollisten yhteydenottojen tai vastuiden kohdentamiseksi
 • Henkilön puhelinnumero, yhteydenottoja varten
 • Henkilön sähköpostiosoitteita
 • Järjestelmässä ei ole arkaluonteisia tietoja

Tiedot säilytetään asiakkuuden ja asiakkaan olemassaolon ajan yritysasiakkaiden kohdalla. Henkilöiden tiedot tallennetaan niin kauan, kunnes uudet yhteyshenkilön yhteystiedot saadaan tai kunnes niiden poistoa pyydetään, eikä tietojen poistolle ole estettä, joka aiheuttaisi jonkin sopimuksessa sovitun seikan vaarantumisen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Juustoportti-konserniin. Rekisterin tiedot kerätään asiakassuhteen erivaiheissa. Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään tai rekisteröidyn työnantajalta seuraavasti:

 • Kesko toimittaa kauppiaidensa ajantasaiset tiedot excel-taulukkona toimittajilleen sovitun toimintatavan mukaisesti.
 • Asiakastilausportaali, jota kautta asiakas voi tilata tuotteita tallentaa tilaustiedot toiminnanohjausjärjestelmään. Portaaliin päästään asiakaskohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Tunnistautumisen yhteydessä järjestelmä tunnistaa näin käyttäjän nimen tunnistettavissa olevassa muodossa.

Henkilötietoja saatetaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Juustoportti-konsernin ulkopuolisista rekistereistä sekä kerätä julkisista lähteistä.

8. Henkilötietojen suojaamisen tekniset ja organisatoriset keinot

Henkilötiedot sijaitsevat yritykselle varatussa palvelinosiossa, jonne pääsy on mahdollista vain tietojen käsittelijöillä sekä palvelun tarjoajalla (Digia). Palvelin palveluntarjoajalla (Elisa Oyj) ei ole pääsyä toiminnanohjausjärjestelmään. Yhteys on avattu vain tietyille IP-osoitteille ja VPN-tunneleille.

Kullakin käyttäjällä on henkilökohtaiset käyttäjäoikeudet toiminnanohjausjärjestelmään. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjäoikeudet on jaettu oikeusluokkiin, joiden perusteella henkilötietoihin pääsyä ja niiden käyttöä on rajoitettu.

Tietoja on mahdollista siirtää excel-muotoon ja tulostaa järjestelmästä, mutta tietojen siirtäminen järjestelmän ulkopuolelle on kielletty.

Järjestelmä kerää lokitietoa, jonka perusteella tehdyt toimenpiteet ovat selvitettävissä järjestelmän toimittajan (Digia Oyj) toimesta. Lokitiedon ylläpito on tärkeää järjestelmän eheyden ja mahdollisten ongelmatilanteiden jäljittämiseksi. Järjestelmä ohjaa yrityksen lakisääteisissä tehtävissä käytettäviä tietoja, joten tiedon on oltava seurattavissa ja jäljitettävissä.

9. Henkilötietojen tarkastaminen ja oikeellisuus sekä tietojen poistaminen ja luovuttaminen

Henkilötietoja tarkistetaan säännöllisesti laskutuksen ja yhteydenottojen yhteydessä. Lisäksi keskusliikkeet lähettävät yhteyshenkilöiden yhteystietojen päivityksiä automaattisesti, minkä perusteella tietoja tallennetaan toiminnanohjausjärjestelmään ja vanhoja tietoja poistetaan. Henkilötietojen oikeellisuudesta toiminnanohjausjärjestelmässä määrää viimekädessä tietojen syöttäjä, mutta saapuvien tietojen oikeellisuudesta vastaa niiden lähettäjä.

Jos rekisteriin tallennettu henkilötieto halutaan poistaa, eikä sen poistaminen aiheuta sopimuksella sovitun tai muutoin varjeltavan edun vaarantumista, tieto poistetaan järjestelmästä rekisteröidyn tai asiakkaan oikeuttaman henkilön erillisestä pyynnöstä. Tietoja poistetaan myös, kun ne todetaan vääriksi tai kun henkilö poistuu asiakkaan palveluksesta ja tieto saavuttaa Juustoportti-konsernin henkilön, joka tietoja ylläpitää.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Toiminnanohjausjärjestelmästä pystytään siirtämään tietoja rajapinnan avulla, mutta henkilötietoja ei siirretä järjestelmän ulkopuolelle.

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Palvelin sijaitsee Suomessa.

10. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi kysyä rekisterin tietoja käsittelevältä Juustoportti-konsernin palveluksessa olevalta henkilöltä hänestä tallennettuja tietoja puhelimitse. Tunnistus puhelimitse tapahtuvassa kyselyssä tehdään puhelinnumeron ja kytkettävissä olevien yksilöintitietojen perusteella. Oikeuksia toiminnanohjausjärjestelmään tietojen tarkistamiseksi ei anneta rekisteröidyille, ellei henkilöllä samalla ole roolia, joka oikeuttaisi käyttäjätunnuksiin toiminnanohjausjärjestelmään pääsemiseksi.

11. Riskiarvio

Rekisteröidyt tiedot eivät ole arkaluonteisia ja puhelinnumerot ovat yritysasiakkaan omistuksessa olevia puhelinnumeroita.

Tietovuoto on erittäin epätodennäköinen järjestelmästä ja ainoaksi käytännössä mahdolliseksi tietovuotoriskiksi jää tiedon käsittelijä. Mikäli tietovuotoa epäillään, pysytään vuotaja selvittämään järjestelmän tallentaman lokitiedon avulla. Mahdollista on teoriassa viruksen tai muun haittaohjelman aiheuttama tietovuoto, mutta rekisterinpitäjän hyvän tietoturvan vuoksi tätä pidetään epätodennäköisenä.

Tietovuodon riskiä pidetään olemattomana.

Riskin hallitsemiseksi järjestelmään pääsee vain henkilökohtaisin käyttäjäoikeuksin ja pääsy palvelimelle, jolla järjestelmä sijaitsee, on rajattu.

 

Lime CRM- järjestelmä 26.3.2020

 

1. Rekisterinpitäjä

Juustoportti Oy
Y-tunnus: 2065563-7

Meijeritie 3, 61600 Jalasjärvi

Puh. 06-4566800

Lisäksi yhteisrekisterinpitäjinä toimivat soveltuvin osin seuraavat Juustoportti-konserniin kuuluvat yhtiöt:

Juustoportti Food Oy, Y-tunnus 2104605-9

Juustoportti ILO Oy, Y-tunnus 0957083-5

Kasvis Galleria Oy, Y-tunnus 1527898-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Alakoski, Henkilöstöasiantuntija
e-mail: pekka.alakoski@juustoportti.fi
Puh: +358408252790

Muut yhteystiedot:
Maria Kankaanpää, Henkilöstöpäällikkö
e-mail: maria.kankaanpaa@juustoportti.fi
Puh: +358408334640

Riku Lehtonen, Myyntipäällikkö
e-mail: riku.lehtonen@juustoportti.fi
Puh: +358405303343

3. Tietojen käsittelijät:

 • Käyttäjäoikeuksin määritellyt konsernin palveluksessa olevat työntekijät
 • Lime Technologies Finland: Asiakaspalvelussa ja asiakasprojektissa työskentelevät henkilöt

4. Henkilörekisterin nimi

Lime CRM

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Juustoportti Oy:n (2065563-7) sekä sen tytäryhtiöiden, erityisesti Juustoportti Food Oy:n (2104605-9), Juustoportti ILO Oy:n (0957083-5) ja Kasvis Galleria Oy:n (1527898-8)) asiakaskontaktointi, markkinointi, myynti, palvelun laadun kehittäminen, asiakassuhteiden hoito sekä asiakasviestintä.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sopimuksen täytäntöönpano. Rekisteröidyille lähetetään suostumuksen perusteella asiakastyytyväisyyskyselyitä ja sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

Käsittelyperusteena tarkemmin on:

 • Rekisteröidyn suostumus: Tiedot saadaan joko suoraan asiakkaalta tai keskusliikkeiltä, jotka lähettävät toiminnoista vastaavien henkilötiedot järjestelmään. Ne tiedot, jotka tallennetaan yhteydenpitoa varten, tallennetaan sovittuun toimintatapaan liittyvän suostumuksen tai erikseen kysytyn suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

6. Rekisteröitävät tiedot ja tietojen säilytysaika, arkaluontoisten tietojen kuvaus ja perustelu

Rekisterissä on tietoja vain sellaisista yrityksistä ja henkilöistä yhteystietoineen, jotka ovat Juustoportti-konsernin elintarvikeliiketoiminnan nykyisiä tai potentiaalisia asiakasyrityksiä tai kyseisten yritysten yhteyshenkilöitä.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa asiakassuhteeseen ja myynnin edistämiseen liittyviä tietoja, kuten:

 • Yrityksen nimi yhteydenpidon ja myynnin kohdentamiseksi
 • Henkilön nimi viitetiedoksi tai yhteyshenkilöksi asiakassuhteen hoitamiseksi
 • Henkilön rooli mahdollisten yhteydenottojen tai vastuiden kohdentamiseksi
 • Henkilön puhelinnumero, yhteydenottoja varten
 • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta, palvelumuutokset, edustajakäynnit, kampanjat)
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. tapahtumiin osallistuminen)
 • Järjestelmässä ei ole arkaluonteisia tietoja

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Juustoportti-konserniin. Rekisterin tiedot kerätään asiakassuhteen erivaiheissa. Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään tai rekisteröidyn työnantajalta seuraavasti:

 • Kesko toimittaa kauppiaidensa ajantasaiset tiedot excel-taulukkona toimittajilleen sovitun toimintatavan mukaisesti.
 • Julkisista lähteistä saatavissa olevia tietoja, kuten yrityksen nettisivut

Henkilötietoja saatetaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Juustoportti-konsernin ulkopuolisista rekistereistä sekä kerätä julkisista lähteistä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Juustoportti-konsernin sisällä.

9. Henkilötietojen suojaamisen tekniset ja organisatoriset keinot

Henkilötiedot sijaitsevat yritykselle varatussa palvelinosiossa, jonne pääsy on mahdollista vain tietojen käsittelijöillä sekä palvelun tarjoajalla (Lime CRM). Palvelinpalveluntarjoajalla ei ole pääsyä järjestelmään. Yhteys on avattu vain tietyille IP-osoitteille ja VPN-tunneleille.

Kullakin käyttäjällä on henkilökohtaiset käyttäjäoikeudet CRM- järjestelmään. Kaikilla käyttäjillä on pääsy kaikkiin Limessä oleviin tietoihin, mutta Lime CRM-järjestelmän käyttäjien määrä on tarkasti rajattu vain järjestelmää todellisuudessa työssään tarvitseviin henkilöihin.

Tietoja on mahdollista siirtää excel-muotoon ja tulostaa järjestelmästä, mutta tietojen siirtäminen järjestelmän ulkopuolelle on kielletty.

Järjestelmä kerää lokitietoa, jonka perusteella tehdyt toimenpiteet ovat selvitettävissä järjestelmän toimittajan toimesta. Lokitiedon ylläpito on tärkeää järjestelmän eheyden ja mahdollisten ongelmatilanteiden jäljittämiseksi. Järjestelmä ohjaa yrityksen lakisääteisissä tehtävissä käytettäviä tietoja, joten tiedon on oltava seurattavissa ja jäljitettävissä.

10. Henkilötietojen tarkastaminen ja oikeellisuus sekä tietojen poistaminen ja luovuttaminen

Henkilötietoja tarkistetaan säännöllisesti yhteydenottojen yhteydessä. Lisäksi keskusliikkeet lähettävät yhteyshenkilöiden yhteystietojen päivityksiä automaattisesti, minkä perusteella tietoja tallennetaan ja vanhoja poistetaan. Henkilötietojen oikeellisuudesta CRM-järjestelmässä määrää viimekädessä tietojen syöttäjä, mutta saapuvien tietojen oikeellisuudesta vastaa niiden lähettäjä.

Jos rekisteriin tallennettu henkilötieto halutaan poistaa, eikä sen poistaminen aiheuta sopimuksella sovitun tai muutoin varjeltavan edun vaarantumista, tieto poistetaan järjestelmästä rekisteröidyn tai asiakkaan oikeuttaman henkilön erillisestä pyynnöstä. Tietoja poistetaan myös, kun ne todetaan vääriksi tai kun henkilö poistuu asiakkaan palveluksesta ja tieto saavuttaa Juustoportti-konsernin henkilön, joka tietoja ylläpitää.

Tietoja voidaan luovuttaa Juustoportti-konsernin sisällä, mutta tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Palvelin sijaitsee Ruotsissa.

11. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi kysyä rekisterin tietoja käsittelevältä Juustoportti-konsernin palveluksessa olevalta henkilöltä hänestä tallennettuja tietoja puhelimitse. Tunnistus puhelimitse tapahtuvassa kyselyssä tehdään puhelinnumeron ja kytkettävissä olevien yksilöintitietojen perusteella. Oikeuksia järjestelmän tietojen tarkistamiseksi ei anneta rekisteröidyille, ellei henkilöllä samalla ole roolia, joka oikeuttaisi käyttäjätunnuksiin järjestelmään pääsemiseksi.

12. Riskiarvio

Rekisteröidyt tiedot eivät ole arkaluonteisia ja puhelinnumerot ovat yritysasiakkaan omistuksessa olevia puhelinnumeroita.

Tietovuoto on erittäin epätodennäköinen järjestelmästä ja ainoaksi käytännössä mahdolliseksi tietovuotoriskiksi jää tiedon käsittelijä. Mikäli tietovuotoa epäillään, pysytään vuotaja selvittämään järjestelmän tallentaman lokitiedon avulla. Mahdollista on teoriassa viruksen tai muun haittaohjelman aiheuttama tietovuoto, mutta rekisterinpitäjän hyvän tietoturvan vuoksi tätä pidetään epätodennäköisenä.

Tietovuodon riskiä pidetään olemattomana.

Riskin hallitsemiseksi järjestelmään pääsee vain henkilökohtaisin käyttäjäoikeuksin ja pääsy palvelimelle, jolla järjestelmä sijaitsee, on rajattu.

 

Kuluttaja-asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste: 26.3.2020

29.1.2021 Päivitetty järjestelmän vaihduttua PHP-lististä Sendinblu järjestelmään
26.3.2020 Päivitetty otsikointia ja selkeytetty tietosuojaselosteen rakennetta
8.5.2018 Laadittu

1. Rekisterinpitäjä

Juustoportti Oy
Y-tunnus: 2065563-7

Meijeritie 3, 61600 Jalasjärvi

Puh. 06-4566800

Lisäksi yhteisrekisterinpitäjinä toimivat lounaslistojen osalta Juustoportti-konsernin liikenneasemat.

Juustoportti Catering Oy, Y-tunnus 2104606-7

Station Juustoportti Oy, Y-tunnus 2102948-6

Juustoportti Kärsämäki Oy, Y-tunnus 2808916-6

Juustoportti Kuopio Oy, Y-tunnus 2956859-9

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Alakoski, Henkilöstöasiantuntija
e-mail: pekka.alakoski@juustoportti.fi
Puh: +358408252790

Muut yhteystiedot:
Maria Kankaanpää, Henkilöstöpäällikkö
e-mail: maria.kankaanpaa@juustoportti.fi
Puh: +358408334640

Sofia Kukila, Projektipäällikkö
e-mail: sofia.kukila@juustoportti.fi
Puh: +358400529935

3. Tietojen käsittelijät:

– Jubic Oy: projektissa mukana olevat henkilöt

– Juustoportti: palveluliiketoiminnan kuluttaja-asiakkaista vastaavat henkilöt.

4. Henkilörekisterin nimi

Juustoportti konsernin palveluliiketoiminnan kuluttaja-asiakasrekisteri lounaslistojen lähettämistä varten.

Järjestelmän toimittaja Sendinblu.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Juustoportti-konserniin (Juustoportti Oy) kuuluvien Juustoportti Catering Oy:n, Juustoportti Kuopio Oy:n, Juustoportti Kärsämäki Oy:n sekä Station Juustoportti Oy:n kuluttaja-asiakaskontaktointi lähettämällä heille viikoittaiset lounaslistat. Tätä kyseistä listaa ei käytetä muuhun, kuin puhtaasti lounaslistojen lähettämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sopimuksen täytäntöönpano. Rekisteröidyille lähetetään suostumuksen perusteella Juustoportin liikenneasemien lounaslistat viikoittain.

Käsittelyperusteena tarkemmin on:

 • Rekisteröidyn suostumus: Tiedot saadaan suoraan asiakkaalta hänen tilatessaan Juustoportin lounaslistat. Tilaamalla lounaslistat sähköpostiin, antaa henkilö luvan tietojensa rekisteröintiin.

Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

6. Rekisteröitävät tiedot ja tietojen säilytysaika, arkaluontoisten tietojen kuvaus ja perustelu

Rekisterissä on tietoja vain sellaisista henkilöistä, jotka ovat tilanneet Juustoportin lounaslistat sähköpostiinsa.

Rekisteröidystä tallennetaan järjestelmään ainoastaan sähköpostiosoite.

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää omat tietonsa poistettavan järjestelmästä milloin tahansa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään hänen tilatessaan sähköpostiin lounaslistat.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Juustoportti-konsernin sisällä.

9. Henkilötietojen suojaamisen tekniset ja organisatoriset keinot

Henkilötiedot sijaitsevat yritykselle varatussa palvelinosiossa, jonne pääsy on mahdollista vain tietojen käsittelijöillä sekä palvelun tarjoajalla. Yhteys on avattu vain tietyille henkilöille. Lisätietoja voi lukea Sendinblun omasta tietosuojaselosteesta. Palvelin sijaistee Ranskassa.

Kullakin käyttäjällä on henkilökohtaiset käyttäjäoikeudet järjestelmään ja ainoastaan asianosaisilla on pääsy tietoihin.

Tietoja on mahdollista siirtää excel-muotoon ja tulostaa järjestelmästä, mutta tietojen siirtäminen järjestelmän ulkopuolelle tai kolmannelle osapuolelle on kielletty.

Järjestelmä kerää lokitietoa, jonka perusteella tehdyt toimenpiteet on selvitettävissä järjestelmän toimittajan toimesta. Lokitiedon ylläpito on tärkeää järjestelmän eheyden ja mahdollisten ongelmatilanteiden jäljittämiseksi. Järjestelmää käytetään postituslistan hallinnointiin, johon kuluttaja-asiakas on varta vasten itse antanut suostumuksensa palvelun tilaamalla. Tietojenkäsittelyn läpinäkyvyyden ja parhaan asiakaskokemuksen tuottamiseksi on tiettyjen tietojen oltava seurattavissa ja jäljitettävissä ongelmatilanteiden ratkaisua varten.

10. Henkilötietojen tarkastaminen ja oikeellisuus sekä tietojen poistaminen ja luovuttaminen

Henkilötietoja tarkistetaan säännöllisesti. Henkilötietojen oikeellisuuden järjestelmässä määrää viimekädessä tietojen syöttäjä, mutta saapuvien tietojen oikeellisuudesta vastaa henkilö ne antaessaan.

Jos rekisteriin tallennettu henkilötieto halutaan poistaa, tieto poistetaan järjestelmästä rekisteröidyn omasta pyynnöstä. Tietoja poistetaan myös, kun ne todetaan vääriksi.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

11. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi kysyä rekisterin tietoja käsittelevältä Juustoportti-konsernin palveluksessa olevalta henkilöltä hänestä tallennettuja tietoja puhelimitse. Tunnistus puhelimitse tapahtuvassa kyselyssä tehdään puhelinnumeron ja kytkettävissä olevien yksilöintitietojen perusteella. Oikeuksia rekisterin tietojen tarkistamiseksi ei anneta rekisteröidyille, ellei henkilöllä samalla ole roolia, joka oikeuttaisi käyttäjätunnuksiin rekisteriin pääsemiseksi.

12. Riskiarvio

Rekisteröidyt tiedot eivät ole arkaluonteisia.

Tietovuoto on erittäin epätodennäköinen järjestelmästä ja ainoaksi käytännössä mahdolliseksi tietovuotoriskiksi jää tiedon käsittelijä. Mikäli tietovuotoa epäillään, pysytään vuotaja selvittämään järjestelmän tallentaman lokitiedon avulla. Mahdollista on teoriassa viruksen tai muun haittaohjelman aiheuttama tietovuoto, mutta rekisterinpitäjän hyvän tietoturvan vuoksi tätä pidetään epätodennäköisenä.

Tietovuodon riskiä pidetään olemattomana.

Riskin hallitsemiseksi järjestelmään pääsee vain henkilökohtaisin käyttäjäoikeuksin ja pääsy palvelimelle, jolla järjestelmä sijaitsee, on rajattu.